Pro pracovníky


 Obecná pravidla

 

 • Studium podle IVP schvaluje a povoluje ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka zpravidla na období jednoho školního roku. Na přiznání studia podle IVP nemá žák automaticky nárok.
 • Žák, který dosahuje výjimečných sportovních výsledků nebo u něj nastala některá z výše uvedených skutečnostní, může požádat ředitele školy o studium podle IVP.
 • Evidenci žáků, kterým bylo povoleno studium podle IVP, vede asistentka ředitele.
 • Přítomnost žáka ve výuce se nezaznamenává do třídní knihy.
 • Studium podle IVP je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní stanovený IVP, zanedbává studijní povinnosti, závažným způsobem poruší ustanovení vnitřního řádu školy nebo pravidla zde uvedená.
 • Studium podle IVP sportovců také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich sportovní činnosti nebo se žák dopustil významného přestupku, který poškozuje jméno školy.
 • Školné se platí vždy pololetně předem, tj. v září a v lednu, popř. do 14 dnů od podpisu smlouvy nebo dodatku ke smlouvě.

 

 

Obsah IVP

 

 • Přesně specifikované požadavky na klasifikaci v jednotlivých předmětech, tj. přesný popis činnosti nebo zadaných úkolů, které musí žák splnit nebo později prokázat, aby jej bylo možné v daném předmětu klasifikovat.
 • Předepsaný počet konzultací ve vybraných předmětech, či vybranou procentuálně vyjádřenou přítomnost ve výuce příslušného předmětu, aby bylo možné žáka klasifikovat.
 • Termíny splnění předepsaných úkolů nebo jiných povinností žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech pro potřeby klasifikace.
 • Specifikovaný seznam vyučovacích předmětů, ze kterých bude žák za dané klasifikační období konat komisionální zkoušku a předběžný termín jejich konání.
 • Termíny a částku, kterou je nutné uhradit za studium podle IVP.

 

 

Práva žáků studujících podle IVP 

 

 • Škola umožní uvolnění z výuky za účelem účasti na soutěžích, zápasech, soustředění.
 • Konání konzultací po domluvě s příslušnými učiteli.
 • Konání předepsaných komisionálních zkoušek z vybraných předmětů.

 

 

Žák, který studuje podle IVP, se zavazuje: 

 

 • Plnit stanovený IVP, tj. především provést předepsaný počet konzultací v jednotlivých předmětech podle IVP a splnit kladené požadavky na klasifikaci v jednotlivých vyučovacích předmětech.
 • Plnit své školní povinnosti plynoucí z vypracovaného IVP, který se žákem sestaví příslušný třídní učitel na začátku školního roku, nejpozději do 1 měsíce po zahájení školního roku.
 • Neprodleně informovat třídního učitele, příp. ředitele školy o změnách či potížích v souvislosti s plněním stanoveného IVP.
 • Po celou dobu studia podle IVP výborně reprezentovat školu a dělat jí dobré jméno.

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30